BeHabitat - Cases Eficients i Saludables _ FAQ

FAQ – BEHABITAT

Definim el projecte i resolem els dubtes

FAQ – BEHABITAT

Definim el projecte i
resolem els dubtes

01

Quin cost té?

El preu és variable en funció de la superfície i els acabats. El millor és concertar una visita tècnica per assessorar-se sobre la millor elecció.

02

Què inclou el preu?

El preu inclou el disseny, el projecte i la construcció de l’edificació. No inclou el solar, ni el permís d’obres, ni les connexions de serveis de la companyia (llum i aigua).

03

Quin termini d’execució té?

Un cop definit el projecte i atorgada la llicència d’obres, el termini d’execució —com a referència aproximada, ja que varia segons cada tipologia constructiva— és d’uns 4 mesos.

04

La construcció en fusta, és segura?

La construcció en fusta és un element estructural en si mateix que ens aporta la natura de forma natural. A més, té una baixa transmitància tèrmica que la fa idònia per evitar ponts tèrmics i tenir així una alta eficiència energètica i un baix consum energètic en la seva transformació. Així mateix, les dimensions dels panells la fan propícia per tenir un baixa transmissió del foc, segons la normativa vigent.

05

Quins serveis he de contractar?

La construcció de Behabitat es fa amb principis de casa passiva, de manera que les renovacions d’aire estan sota control. Per tant, només cal contractar la llum i l’aigua i no és, doncs, necessari contractar gas natural, cosa que permet estalviar un servei bàsic.

06

Què vol dir “saludables”?

La construcció de Behabitat es fa vetllant pel confort de les persones que viuran a l’habitatge, vigilant els camps electromagnètics que hi ha en totes les instal·lacions elèctriques i blindant els circuits. També s’estudia la posició i el disseny de les peces que formen l’habitatge tenint en compte els principis de disseny geobiològic.

07

Què és una casa passiva?

Una edificació adaptada a l’entorn natural on es construeix, maximitzant els recursos naturals (llum, aigua, sol). Es crea una envolupant que permet l’aïllament tèrmic i evita les infiltracions no controlades i l’alimentació exterior (companyies subministradores).

08

L’anomenada segona hipoteca, com afecta aquest tipus de construcció?

Normalment, per adquirir un habitatge, ens adrecem a una entitat financera, que ens concedeix una hipoteca que anem pagant mensualment: aquesta seria la primera hipoteca. El concepte de segona hipoteca és el que generen els consums bàsics, l’aigua, la llum i el gas. Aquests, que abans tenien un cost baix, cada cop representen una part més important de la nostra economia domèstica. Si a aquest fet hi afegim una gran ineficiència de les llars actuals, el resultat és que cada any aquest diferencial és més gran. En la nostra construcció mirem d’utilitzar el recursos naturals; així, atesa l’eficiència energètica constructiva, les infiltracions d’aire exteriors estan sota control, de manera que no tenim pèrdues de calor o fred descontrolades. A més, implantem un sistema de recollida d’aigües pluvials per reutilitzar-les en cisternes de bany, de jardí… També instal·lem panells solars per escalfar l’aigua (obligatoris per normativa) i, a més, es poden instal·lar panells fotovoltaics per al consum elèctric i, en cas que disposem de vehicle elèctric, per recarregar-lo.